22 czerwca 2024

Regulamin Turnieju Sołectw Gminy Świętajno

REGULAMIN TURNIEJU  SOŁECTW GMINY ŚWIĘTAJNO

CELE KONKURSU

 1. Integracja międzypokoleniowa sołectw Gminy Świętajno.
 2. Rozwój życia kulturalnego oraz integracja społeczeństwa.
 3. Integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej.
 4. Promocja sołectw i Gminy Świętajno.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Turniej Sołectw Gminy Świętajno zwany dalej Konkursem.

§ 2

 1. Organizatorem Konkursu jest Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie.
 2.  Patronat nad Konkursem obejmuje Wójt Gminy Świętajno .
 3. Turniej Sołectw odbędzie się 23 czerwca 2018 r. na stadionie gminnym w Świętajnie o godz. 17.00.

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 3

 1. Uczestnikami Konkursu są 5 – osobowe drużyny składające się z mieszkańców danego sołectwa (w tym co najmniej 1 kobieta).                              
 2. Uczestnicy biorą udział w Konkursie na własny koszt i na własną odpowiedzialność.

III. WARUNKI KONKURSU

§ 4

 1. Sołtys zgłasza drużynę do konkursu na formularzu zgłoszeniowym do  dnia 22.06.2018 r.
 2. Formularz zgłoszeniowi stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

§ 5

  Uczestnik Konkursu, oświadcza, ze wyraża zgodę : na przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych oraz wykonywanie i wykorzystywanie przez Organizatora zdjęć wykonanych w czasie trwania Konkursu.

§ 6

Przed rozpoczęciem Konkursu kapitanowie drużyn losują numery startowe.

§ 7

Konkurs rozgrywany jest w następujących konkurencjach sportowych:

 1. Strzał z łuku do tarczy – każdy uczestnik oddaje jeden strzał do tarczy. Wygrywa drużyna, która uzyska największą ilość punktów.
 2. Bieg sztafetowy z  wałkiem kuchennym – każdy zawodnik z wałkiem pokonuje wyznaczony odcinek trasy i przekazuje wałek następnemu zawodnikowi. O zwycięstwie decyduje najkrótszy czas sztafety.
 3. Przelewanie wody – wszyscy zawodnicy z drużyny ustawiają się w linii. Jeden z zawodników trzyma pustą butelkę, a pozostali kubki. Pierwszy z zawodników napełnia kubek z wiadra z wodą i przelewa do kubka drugiej osoby, która przelewa wodę do kubka następnej osoby trzymającej kubek i tak aż do butelki. O zwycięstwie decyduje najkrótszy czas sztafety.
 4. Bieg z jajkiem – każdy zawodnik z jajkiem pokonuje wyznaczony odcinek trasy i przekazuje jajko następnemu zawodnikowi. O zwycięstwie decyduje najkrótszy czas sztafety.  Jajko musi być całe. Jeżeli w trakcie konkurencji jajko spadnie i się nie rozbije zawodnik, który upuścił jajo podnosi je i kontynuuje bieg. Gdy w trakcie konkurencji jajko się rozbije drużyna uzyskuje O punktów.  O zwycięstwie decyduje najkrótszy czas sztafety.
 5. Rzut gumofilcem na odległość – każdy zawodnik drużyny jeden raz rzuca gumofilcem na odległość. Wynik łączny drużyny stanowi o wygranej. Pomiar z dokładnością do 0,1 m.
 6. Wyścig sołtysów –  zadaniem drużyny jest w jak najkrótszym czasie przenieść swojego sołtysa na kocu z linii startu do mety. Wygrywa najszybsza drużyna.
 7. Kręgle – konkurencja polega na strąceniu jak największej ilości butelek wypełnionych wodą (9 butelek). Każdy zawodnik ma 1 rzut. Wygrywa drużyna, która strąci największą ilość butelek za pomocą piłki.

§ 8

Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia dyscyplin zależnie od warunków czasowych trwania imprezy.

§ 9

Konkurencje odbywać się będą równolegle. Drużyny w wylosowanej kolejności będą przemieszczać się pomiędzy kolejnymi dyscyplinami.

IV. KRYTERIA OCENY

§ 10

 1. Przebieg konkursu ocenia komisja sędziowska powołana przez organizatora.
 2. Ocena komisji jest ostateczna i jawna, widoczna na tablicy.

§ 11

 1. Punkty będą przyznawane według zajmowania miejsc.
 2. Za pierwsze miejsce drużyna otrzyma tyle punktów ile drużyn bierze udział w turnieju np. w przypadku 10 drużyn punktacja będzie wyglądała następująco:

I miejsce- 10 pkt

II miejsce- 9 pkt

III miejsce- 8 pkt

i tak dalej aż do ostatniego miejsca.

 1. Dogrywkę w przypadku uzyskania tego samego wyniku w danej konkurencji przewiduje się tylko dla trzech pierwszych miejsc.
 2. Przy równym wyniku końcowym drużyn o kolejności w klasyfikacji ogólnej decyduje ilość wyższych miejsc w poszczególnych konkurencjach.
 3. W przypadku niewyłonienia drużyny według § 11 zostanie przeprowadzona dodatkowa konkurencja, zaproponowana przez Organizatora.

V. NAGRODY

§ 12

 1. Drużynom startującym w konkursie przewidziane są  nagrody rzeczowe.
 2. Każdy startujący zawodnik otrzyma w  nagrodę zestaw słodyczy.
 3. Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi w dniu imprezy tj. 23 czerwca 2018 r.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 13

 1. Organizatorzy Konkursu zapewniają sobie prawo do prezentacji fotografii z I Turnieju Sołectw Gminy Świętajno.
 2. Regulamin dostępny w Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie oraz na stronie internetowej www.gokswietajno.pl
 3. Wszelkie pytania związane z Konkursem należy kierować do GOK w Świętajnie tel. 87 521 54 41

Załącznik do Regulaminu Turnieju Sołectw

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DRUŻYNY

I Turniej Sołectw Gminy Świętajno w ramach Świętajniady 2018

Nazwa sołectwa, tel. kontaktowy ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Skład osobowy drużyny:

1 ………………………………………………………….

2 ………………………………………………………….

3 ………………………………………………………….

4 ………………………………………………………….

5 ………………………………………………………….

 

 

                                              …………………………………………….                                     

                                                                                         Data i czytelny podpis sołtysa