RODO

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w ŚWIĘTAJNIE

DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Ilekroć zebranie od Państwa danych osobowych będzie niezbędne lub konieczne do wypełnienia zadań statutowych, należytego wykonania zawartych umów, organizacji imprez i wykonania innych zadań i przedsięwzięć Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie, (zgodnie z RODO – Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych) GOK w Świętajnie informuje, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury,

Adres: Świetajno 22, 19-411 Świętajno

tel. 87 521 54 41 e-mail: gokswietajno@gmail.com

 1. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:
  a) wykonania zadań Gminnego Ośrodka Kultury i innych prawnych obowiązków, w tym umownych (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  b) realizacji prawnie usprawiedliwionych interesów Gminnego Ośrodka Kultury (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO) takich jak: wykonanie zawartych przez nas umów z podmiotami trzecimi, w tym z naszymi partnerami i sponsorami, marketing bezpośredni naszych usług i zadań, ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, tworzenie zestawień i analiz (takich jak raportowanie, badania marketingowe itp.) w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych.

 2. Pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym,

niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 2, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5 do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.

 2. Zgodnie z RODO, przysługują Państwu:
  a) prawo żądania od nas dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa,
  b) prawo sprostowania Państwa danych osobowych,
  c) prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
  d) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych,
  e) prawo przenoszenia danych,
  f) prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 3. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz może być warunkiem uczestnictwa w naszych zadaniach i w związku z tym, będziecie Państwo zobowiązani do ich podania w wymaganym przez nas zakresie, a brak ich podania może skutkować brakiem możliwości uczestnictwa w realizowanych przez nas zadaniach i wykonywanych obowiązkach prawnych, w tym umownych.

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury