Statut

 

Załącznik do Uchwały Nr XXVII/144/09
Rady Gminy Świętajno
z dnia 19 marca 2009 r. 

Statut

Gminnego Ośrodka Kultury
w Świętajnie

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Gminny Ośrodek Kultury, zwany dalej Ośrodkiem, jest samorządową instytucją kultury, utworzoną uchwałą Nr XIII/46/2003 Rady Gminy Świętajno z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie utworzeniu Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie.

 § 2

Ośrodek działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001r. Nr 13, poz.123 ze zmianami: Dz. U. z 2002r. Nr 41, poz. 364, z 2003r. Nr 96, poz.874, Nr 162, poz.1568 i Nr 213, poz.2081, z 2004r. Nr11, poz.96 i Nr 261, poz.2598, z 2005r. Nr 131, poz.1091 i Nr 132, poz.1111 oraz 2006r. Nr 227, poz.1658), 

2) niniejszego Statutu. 

§ 3

1. Siedzibą Ośrodka jest miejscowość Świętajno.

2. Terenem działania Ośrodka jest teren gminy Świętajno.

3. Ośrodek może również działać na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i całej Polski, a także poza granicami kraju. 

4. Ośrodek prowadzi swoją działalność w oparciu o stałą bazę lokalową:

1) Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie,
2) Świetlica Wiejska w Pietraszach.

§ 4

1. Ośrodek jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

2. Bezpośredni nadzór nad Ośrodkiem sprawuje Wójt.

II. Cel i zakres działania Ośrodka

§ 5

Celem Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalno-rozrywkowej rozwijającej i zaspakajającej potrzeby mieszkańców oraz kultywowanie i promowanie: dziedzictwa wielokulturowego regionu, walorów turystycznych gminy w kraju i za granicą.

§ 6

Do podstawowych zadań Ośrodka należy:

1) organizowanie różnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,

2) stwarzanie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, zespołów, i in.,

3) organizacja spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, warsztatów artystycznych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych, 

4) popularyzacja i promocja walorów turystyczno-kulturowych gminy na targach krajowych i zagranicznych, dożynkach, imprezach itd. 

5) kultywowanie i promowanie tradycji, zwyczajów i obrzędów ludowych regionu,

6) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej oraz kolportaż publikacji związanej z kulturą i turystyką,

7) prowadzenie kursów: języków obcych, tańca towarzyskiego, gry na instrumentach, bukieciarstwa i florystyki, regionalnego dziedzictwa kulinarnego itp., 

8) koordynacja organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych na terenie gminy, 

9) współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspakajania potrzeb kulturalno-rozrywkowych mieszkańców, 

10) prowadzenie współpracy kulturalnej z zagranicą, zwłaszcza z miastem partnerskim,

11) prowadzenie punktu informacji turystycznej, 

III. Organy zarządzające i doradcze

§ 7

1. Dyrektor Ośrodka, powoływany i odwoływany przez Wójta, zarządza instytucją i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Organizację wewnętrzną Ośrodka określa Regulamin Organizacyjny wydany przez Dyrektora, po zasięgnięciu opinii Wójta. 

3. Dyrektor Ośrodka może, za zgodą Wójta, powołać Społeczną Radę Programową jako swój organ doradczy.

4. Pracowników Ośrodka zatrudnia Dyrektor Ośrodka.

5. Dyrektor Ośrodka przedstawia Radzie Gminy roczne sprawozdanie z działalności instytucji oraz plan działania na dany rok. 

IV. Gospodarka finansowa

§ 8

1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w:

1) ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o której mowa w § 2 pkt. 1,

2) ustawie z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz.694 ze zm.),

3) ustawie z dnia30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.), 

4) Środki finansowe na działalność Ośrodka pochodzą z:

a) dotacji przedmiotowej organizatora, jako niezbędne środki do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kultury oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.
b) dochodów własnych,
c) darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych,
d) oraz innych źródeł.

 2. Ośrodek może pozyskiwać dochody z:

– prowadzenia warsztatów, szkoleń i kursów o których mowa w § 6 pkt 3 i 7,

– sprzedaży własnych wydawnictw, 

– sprzedaży własnych wyrobów rękodzieła artystycznego,

– organizacji imprez zlecanych przez inne instytucje i zakłady, 

– wypożyczanie sprzętu akustycznego, audio-wizualnego, strojów i innego sprzętu,

– wynajmu i dzierżawy własnych pomieszczeń,

– sprzedaży biletów na imprezy własne, 

– promocji firm na imprezach organizowanych przez Ośrodek,

– usług reklamowych, 

– innych usług związanych z działalnością statutową.

§ 9

1. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy uwzględniający wysokość dotacji z budżetu gminy. 

2. Odpowiedzialność za jego prawidłową realizację ponosi Dyrektor Ośrodka.

3. Ośrodek składa roczne sprawozdanie finansowe w do 28 lutego roku następnego po roku budżetowym Wójt

zatwierdza sprawozdanie roczne.

4. Ośrodek przedstawia informację o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze do 31 lipca roku

budżetowego

§ 10

Ośrodek może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, a środki uzyskane z tej działalności

wykorzystywać na cele statutowe.

§ 11

Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 12

Ośrodek używa pieczęci podłużnej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.