Deklaracja dostępności

I. W zakresie dostępności cyfrowej.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://gokswietajno.pl.
Data publikacji strony internetowej: 2008-08-02
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-02-03
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Treści lub funkcje niedostępne:
1. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
2. Pliki nie są dostępne cyfrowo.
3. Brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
4. Brak opisów alternatywnych dla zdjęć i obrazków.
5. Brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów.
6. Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych.
7. Brak możliwość wybrania stylu z podwyższonym kontrastem.
8. Brak możliwości zmiany wielkości liter dla całej strony.
9. Brak możliwość zwiększenia odstępów pomiędzy literami.
10. Brak podświetlania elementów nawigacyjnych (tzw. focus) ułatwiające osobom niedowidzącym korzystanie z wersji tekstowej nie zawierającej żadnych grafik.
11. Brak możliwości wydrukowania treści artykułów przy pomocy dedykowanego przycisku.
Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-24
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-24
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bożena Świderska
 E-mail: gokswietajno@wp.pl
Telefonicznie: 87 521 54 41 .
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl).
II. W zakresie dostępności architektonicznej  i  informacyjno-komunikacyjnej.
1. Do budynku prowadzą dwa wejścia ze schodami, które nie są dostępne dla osób na wózkach inwalidzkich. Drzwi nie otwierają się automatycznie.
2. Budynek GOK jest piętrowy. W budynku nie ma windy, na klatkach schodowych nie zainstalowano urządzeń umożliwiających osobom z niepełnosprawnością ruchową dostęp na piętro.
3. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenie na parterze przy wejściu bocznym.
4. W budynku brak jest informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń.
5. Brak także toalety dla osób niepełnosprawnych.
6. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
7. Nie istnieje możliwość korzystania z usług tłumacza migowego.
8. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
9. W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz systemów FM.
10. W budynku brak wózków lub krzeseł ewakuacyjnych.
11. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
12. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem /przy wejściu nie zamieszczono o tym informacji/.
Informacje dodatkowe
W przypadku niemożności dotarcia klienta, istnieje możliwość zejścia pracownika GOK i obsługa interesanta w dogodny dla niego sposób.