22 czerwca 2024

Regulamin Konkursu Plastycznego pn.: „Kartka Walentynkowa”
1. Organizatorem Konkursu  jest Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie.
2. Uczestnikiem Konkursu mogą zostać dzieci i młodzież w wieku od 3 do 15 roku życia, zamieszkujące teren Gminy Świętajno.
3. Celem konkursu jest uczczenie Dnia Świętego Walentego, rozwój poczucia estetyki, pomysłowości i kreatywności plastycznej, rozwijanie zdolności manualnych oraz umożliwienie zaprezentowania uzdolnień plastycznych uczestników konkursu.
4. Konkurs zakłada prezentację twórczości lokalnej społeczności w dziedzinie plastyki oraz rozpowszechnienie idei zajęć manualnych pobudzających kreatywność i twórczą wyobraźnię.
5. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej www.gokswietajno.pl należącej do Organizatora.
6. Komunikaty oraz informacje dotyczące konkursu publikowane będą na w/w stronie internetowej.
7. Wszelkie pytania należy kierować na adres: gokswietajno@gmail.com lub bezpośrednio do biura GOK.
8. Konkurs  trwa do 23 lutego 2021 roku włącznie.
9. Prace należy przesłać korespondencyjnie lub dostarczyć osobiście na adres siedziby GOK  do godz. 18:00.
10. Nadesłanie prac na Konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.
11. Każdy uczestnik może dostarczyć jedną Kartkę Walentynkową.  
12. Kartka może być wykonana dowolną techniką (rysunek, praca malowana farbami, wyklejanka, praca wykonana pastelami i inne).
13. Motyw pracy powinien skupiać się wokół Dnia Świętego Walentego.
14. Maksymalny format kartki- A4.
15. Kartka Walentynkowa może być całościowa jak i rozkładana, gdzie po rozłożeniu musi zostać zachowany format A4.
16. Praca powinna zawierać krótki tekst pisany w języku polskim dotyczący Walentynek.
17. W konkursie brać udział mogą prace, które nie były publikowane oraz nie brały udziału w żadnym innym konkursie.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania prac, które nie spełniają wyżej wymienionych warunków regulaminu.
19. Organizator nie zwraca prac biorących udział w Konkursie..
20. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 15 roku życia zamieszkujących teren Gminy Świętajno.
21. Organizator nie ponosi winy za nieprawidłowe informacje podane przez Uczestnika, w szczególności za dane osobowe uniemożliwiające skontaktowanie się z Uczestnikiem czy uniemożliwiające wręczenie nagrody.
22. Organizator powołuje Jury Konkursu (zwane dalej Jury).
23. W skład Jury wchodzić będą: pracownicy GOK, w tym instruktor /mgr sztuki/.
24. Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu, biorąc pod uwagę:
– zgodność pracy z tematem,
– estetykę,
– ujęcie tematu,
– kreatywność.
25. Organizator przewiduje następujące nagrody:
– za zajęcie I miejsca – nagroda rzeczowa
– za zajęcie II miejsca – nagroda rzeczowa
– za zajęcie III miejsca – nagroda rzeczowa
– dwa wyróżnienia – upominki
26. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, wizerunku Uczestników, informacji o laureatach konkursu oraz umieszczania ww. informacji w Internecie.
27. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu znajdzie się na stronie internetowej GOK w Świętajnie w ciągu 7 dni od momentu zakończenia konkursu. Dodatkowo organizator Konkursu powiadomi laureatów o wygranej e- mailem lub telefonicznie w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia Konkursu.
28. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż:
– przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do dostarczonych prac plastycznych.
– osoby nagrodzone w Konkursie udzielają organizatorowi licencji w zakresie utrwalania, zwielokrotniania określoną techniką, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamięci komputera, publicznego wykonania albo publicznego odtwarzania, wystawiania, wyświetlania i prezentowania w Internecie pracy konkursowej.§